Standardiseringsportalen

IKT-standarder i offentlig sektor

Sak

Produksjonsformater i kontorstøtteprogramvare og fagsystemer

Utredningen inngår i et større arbeid som ser på egnetheten av de redigerbare dokumentformatene ISO/IEC 29500:2008, ECMA 376 og ODF 1.1 innenfor et sett av anvendelsesområder.

Utredning : Alternative sammensetninger av dokumentformater

Publisert
30.04.2010
Bouvet ASA har fått i oppdrag av Difi å gjøre en utredning som ser på alternative sammensetninger av dokumentstandarder innenfor et sett av anvendelsesområder. Utredningen foreligger nå i en tidlig versjon (0.9) som vi ønsker å få kommentarer på.

Utredningen vurderer hvilke alternative sammensetninger av standardene ISO/IEC 29500:2008, ODF , ECMA 376 og ODF 1.1 som er aktuelle innenfor anvendelsesområdene publisering på nett, utveksling av tekstdokumenter (internt i offentlig sektor og mellom offentlig sektor og innbyggere/næringsliv) og Produksjonsformater for fagsystemer og kontorstøtteprogramvare (foreligger ikke i denne versjon av rapporten).

Utredningen tar utgangspunkt i et sett av bruksscenario for tekstdokumenter og regneark som er vanlig i offentlig sektor og vurderer standardenes egenskaper med tanke på interoperabilitet med utgangspunkt i den faktiske spesifikasjonen for den aktuelle funksjonalitet som skal vurderes.

Vi ber om tilbakemeldinger på rapporten og spesielt på følgende punkter

1. Gir sammensetningen av standardene som er vurdert i rapporten et representativt utvalg av sammensetninger av standarder for redigerbare dokumentformater?

2. Hvis nei, beskriv hvilke(n) sammensetning(er) av standarder  du savner og forklar hvorfor de burde ha vært med med.

3. Gir bruksscenariene i rapporten et representativt utvalg av scenarier for utveksling av redigerbare dokumenter?

4. Er du enig i de vurderinger som er gjort, og er det andre forhold som burde vurderes?

Vi tar imot alle kommentarer til rapporten, ikke bare på punktene over. Korte kommentarer kan legges inn i kommentarfeltet under. Lengre kommentarer og formelle henvendelser kan sendes på e-post til kristin.kopland@difi.no. Frist for tilbakemeldinger er 17.mai 2010.

Standardiseringsrådet vil behandle rapporten i lys av kommentarene i sitt møte 1. og 2. juni 2010.

Fristen for tilbakemeldinger på rapporten har gått ut, og det er derfor ikke mulig å legge til nye innspill i kommentarfeltet.